Wie zijn we

Ons website-adres is: https://fysiotherapiedeaker.nl.

Via deze privacyverklaring informeert Fysiotherapie De Aker u over de wijze waarop de praktijk omgaat met de persoonsgegevens die door ons zijn verkregen. Ook gaat de verklaring in op het gebruik van “cookies” en “externe links”.

Privacy Policy Fysiotherapie De Aker

Fysiotherapie De Aker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Fysiotherapie De Aker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie De Aker zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Via onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens. Wanneer u door ons wilt laten behandelen, kunt u ons bellen of kunt u zich aanmelden aan onze balie op onze locatie aan de Eurokade 38.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie De Aker verwerkt en ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training

Onze behandelovereenkomst fysiotherapie is de grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie De Aker de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; (Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres; Geslacht; Geboortedatum; Gezondheidsgegevens; Verzekeringsgegevens; BSN; ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie De Aker verwerkt enopgeslagen voor de periode van 15 jaar vanaf het tijdstip dat deze zijn vervaardigd, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Fysiotherapie De Aker verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Fysiotherapie De Aker verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Fysiotherapie De Aker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Fysiotherapie De Aker heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie De Aker van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens   

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Cookies
De website van Fysiotherapie De Aker maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer.

functionele cookies

Functionele cookies zijn bedoeld om de website goed te laten werken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De functionele cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten. We gebruiken functionele cookies om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Google Analytics

Fysiotherapie De Aker  gebruikt Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.
Hiertoe verzamelen wij, net als de meeste websites, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

 • opgevraagde webpagina’s;
 • IP-adres (elk IP-adres wordt geanonimiseerd);
 • user agents (browsers, operating system);
 • gebruikte apparaten (type, merk);
 • locatie (op basis van geanonimiseerde IP-adressen);
 • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
 • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
 • gebruikte links om op onze website te komen (referrers).

U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Links naar andere websites 

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Contactgegevens:
Fysiotherapie De Aker
Eurokade 38
1060 RZ Amsterdam
020 – 2670135

Fysiotherapie
de Aker

Eurokade 38
1060 RZ Amsterdam
020 – 367 01 35
info@fysiotherapiedeaker.nl